Reklamační řád

Kategorie
 
 
 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu DENIMEX

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem ( prodávajícím ) a objednatelem ( kupujícím ) , týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných prodávajícím .
 
1. Definice
a . Prodávající: DK Real s.r.o. se sídlem na Petofiho 48 , 821 06 Bratislava
                               zápis v OR , Okresního soudu Bratislava I , odd . Sro , vložka č. . 30828
                               zastoupen jednatelem Ing . Danielem Krajčovič
 
b . Kupující : fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům , která zboží koupila
c . Reklamace : kupujícím uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží , kterým se požaduje určitá náprava , nebo náhrada za vadné plnění , resp . nesplnění předmětu smlouvy .
 
2. Postup při vyřizování reklamace
a . Ve smyslu tohoto reklamačního řádu může oprávněná osoba uplatnit reklamaci u prodávajícího a to neprodleně po zjištění závady na zboží v zákonné záruční lhůtě 24 měsíců od jeho koupě. Kupující vyplní tiskopis " Reklamační protokol " , s následujícími údaji:
• kdo reklamaci podává ( jméno , příjmení , adresa trvalého pobytu kupujícího )
• předmět reklamace
• komu je reklamace určena
• datum podání reklamace
• podpis oprávněné osoby ( kupujícího )
• číslo účtu kupujícího , na který se v případě kladného výsledku reklamace zašle plnění
b . zboží spolu s reklamačním protokolem a kopií faktury zašle na adresu prodávajícího ( řádně zabalena , doporučená a pojištěná zásilka )
c . prodávající potvrdí kupujícímu e - mailem příjem zásilky a posoudí oprávněnost reklamace do 2 pracovních dnů po přijetí zásilky , ve složitějších případech nejpozději v zákonné lhůtě max . 30 dní ode dne uplatnění reklamace
d . o uznání resp . neuznání reklamace vyrozumí kupujícího písemně e - mailem
e . Při uplatnění záručního práva se bude postupovat v pořadí :
• bezplatná záruční oprava
• výměna zboží za nový příp . za jiné zboží po dohodě s kupujícím
• odstoupení od smlouvy
f . po vyřízení reklamace zašle poštou prodávající kupujícímu písemný doklad o vyřízení reklamace
 
3. V případě, že zákazník není spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím, může podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Návrh podá na Slovenskou obchodní inspekci, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk) nebo na jinou příslušnou organizaci zapsanou v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství  Slovenské republiky (www.mhsr.sk).
 
4. Objednatel je oprávněn tento reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat.
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 1.2.2016 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze