Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky internetového obchodu DENIMEX

1. Obecná ustanovení
 
     Obchodní podmínky (dále "OP") upravují vztah mezi provozovatelem (prodávajícím) internetového obchodu Denimex (dále "e - shop") a objednatelem (kupujícím) při prodeji a koupi zboží, dodání a převzetí zboží, při platbě za zboží, při stornování objednávky, vracení zboží a při reklamaci zboží.
 
1.1 . Definice
 
a . Prodávající: DK Real s.r.o. se sídlem na Petöfiho 48, 821 06 Bratislava
                                                  zápis v OR, Okresního soudu Bratislava I, odd . Sro, vložka č. 30828 / B
                                                  zastoupen jednatelem Ing . Danielem Krajčovič
 
                                                  bankovní spojení : Fio banka, a.s., pobočka Bratislava
                                                  č . účtu v ČR: 2000478943/ 2010
                                                  IBAN: CZ79 2010 0000 0020 0047 8943
                                                  BIC: FIOBCZPP
                                                  IČ: 35 877 383
                                                  DIČ: 2021787449
                                                  IČ DPH: SK2021787449
                                                  Tel.: +421 903 559 926, +421 903 669 888
                                       
                                                  Osoba zodpovědná za provoz e - shopu: Ing. Daniel Krajčovič
                                                  Kontaktní pracovník: Zuzana Krajčovičová, tel.: +421 903 559 926, +421 903 669 888
 
b. Kupující: fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která dosáhla věk 16 let a stává se objednáním zboží navrhovatelem na uzavření smlouvy s prodávajícím.
c. Zboží: sortiment výrobků nabízen na stránkách e - shopu, který bude dodán prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů ( přepravce).
d. Objednávka: projevený zájem o koupi zboží prostřednictvím formuláře na stránce e - shopu, mailu, nebo písemně na adresu prodávajícího, příp.telefonicky. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s OP.
e. Smlouva: kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která vzniká potvrzením přijaté objednávky formou e - mailu ze strany prodávajícího a jeho odesláním kupujícímu.
 
2. Povinnosti provozovatele
 
2.1. Provozovatel (prodávající ) je povinen kupujícímu dodat zboží:
a. objednaný sortiment, množství, v kupní ceně a za platebních podmínek platných v době přijetí objednávky
b. vhodně zabalený, aby se zabránilo případnému poškození během přepravy ke kupujícímu
c. vyhovující předpisům a nařízením SR
2.2. Prodávající neodpovídá za :
a. opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně uvedenou adresou kupujícího, resp. zpoždění zaviněné přepravcem
b. poškození zásilky způsobené během přepravy přepravcem
 
3. Povinnosti kupujícího
 
3.1. zkontrolovat neporušenost obalů a převzít si objednané zboží
3.2. zaplatit za dodané zboží ve výši, formou a za podmínek dohodnutých a platných v den doručení objednávky. V případě nepřevzetí zboží má prodávající nárok na uplatnění náhrady vzniklé škody. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem, přičemž si prodávající zaúčtuje nové poštovné a doúčtuje i náhradu vzniklé škody z nevyzvednuté zásilky .
 
4. Objednávání
 
4.1. Kupující objednává zboží :
a. nákupem na stránce e - shopu on - line
b. e - mailem na adresu : info@denimex.sk s uvedením údajů:
· Název zboží včetně kódu výrobku
· Počet ks
· Přesná adresa kupujícího
· Způsob úhrady a přepravy zboží
· Telefonický kontakt na kupujícího
c. písemně na adresu prodávajícího s uvedením údajů v bodě 4.1.b
d. telefonicky na čísle +421 903 559 926 v pracovních dnech od 10.00 - 16:00 hod.
4.2. Prodávající potvrdí příjem odeslané objednávky provedené na stránce e - shopu okamžitě po jejím přijetí, v ostatních případech e - mailem nebo telefonicky do 24 hodin po přijetí objednávky.
4.3. Kupující má právo do 2 hodin po odeslání objednávku stornovat e - mailem.
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, jestliže:
a. objednávku nebylo možné potvrdit ( chybné údaje kupujícího )
b. objednané zboží na skladě e - shopu bylo chybné a není jej možné zabezpečit od dodavatele. Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího a v případě platby předem mu nejpozději do 14 dnů vrátit uhrazenou částku, pokud se nedohodnou jinak.
 
5. Ceny
 
5.1. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty , ceny uvedené v e - shopu zahrnují aktuální DPH a balné.
5.2. Ceny uvedené v e - shopu nezahrnují přepravní náklady.
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Změny cen se netýkají přijatých objednávek, při kterých platí ceny uvedené v době objednávky.
5.4. Zboží je vlastnictvím prodávajícího až do zaplacení plné výše jeho ceny kupujícím.
 
6. Způsob platby
 
6.1. Kupující může za zboží zaplatit následovně :
a. platba předem převodním příkazem na účet prodávajícího č. 2000478943/ 2010 
    IBAN: CZ79 2010 0000 0020 0047 8943, BIC: FIOBCZPP podle údajů zaslaných e-mailem po potvrzení objednávky
b. dobírkou při převzetí od přepravce - kurýra GLS
 
7. Dodací podmínky
 
7.1 . Zboží je expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky .
7.2 . Kupující může požádat io pozdější termín odeslání objednaného zboží a to tak, že v objednávce v části "Připomínky zákazníka k objednávce" uvede konkrétní datum odesílání.
7.3 . V den expedice prodávající informuje kupujícího e - mailem o odeslání zboží včetně oznámení podacího čísla zásilky.
7.4 . V případě, že kupující neobdrží objednané zboží do 4 dnů od data avizovaného odeslání, doporučujeme kontaktovat prodávajícího.
 
8. Způsob doručení a poštovné
 
8.1. Zboží je možné doručit kupujícímu následujícími způsoby:
a. při platbě předem na účet prodávajícího prostřednictvím Slovenské pošty při objednávkách do 1.200.- Kč - cena s DPH: 130.- Kč (doručení nejpozději do 4 dnů ode dne podání zásilky)
b. při platbě předem na účet prodávajícího prostřednictvím kurýra GLS - cena s DPH: 150.- Kč (doručení nejpozději do 2 dnů ode dne podání zásilky)
c. na dobírku prostřednictvím kurýra GLS - cena s DPH : 180.- Kč (doručení nejpozději do 2 dnů ode dne podání zásilky)
d. při objednávce nad 2.000. - Kč hradí přepravné prodávající  
8.2. V případě porušení obalu a poškození zboží doporučujeme zboží nepřevzít, na místě sepsat záznam a současně o této skutečnosti informovat prodávajícího e - mailem nebo telefonicky na č. : +421 903 559 926.
8.3. Spolu se zbožím obdrží kupující fakturu, která slouží současně jako dodací a záruční list.
 
9. Odstoupení od vybavené objednávky
 
9.1  Ve smyslu zákona č. 102/2014 Z.z. SR o ochraně spotřebitele má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží prodávajícímu ve lhůtě do 14 dnů od přijetí zboží bez udání důvodu. V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba:
a. písemně nebo telefonicky informovat prodávajícího o této skutečnosti
b. vyplnit tiskopis "Odstoupení od smlouvy" na stránce našeho e ​​- shopu
c. odeslat zboží na vlastní náklady v původním nepoškozeném obalu (případně jemu podobném) na adresu prodávajícího jako doporučenou a pojištěnou zásilku, nikoliv však na dobírku (tato nebude převzata)
d. zboží musí být odesláno kompletně včetně dokumentace ( vyplněný tiskopis "Odstoupení od kupní smlouvy", kopie faktury)
9.2. Nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou částku za objednávku na účet kupujícího. 
 
10. Záruční doba
 
10.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců, která začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Den převzetí je vyznačen na dokladu o doručení zásilky.
10.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží, nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením, zanedbáním řádné údržby, resp. nedodržením zásad pro účelové používání zboží.
10.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, nejvýše však o 30 dní.
 
11. Reklamace
 
11.1. Reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění vady na zboží.
11.2. Při uplatnění reklamace postupuje kupující následovně:
a. kupující vyplní tiskopis "Reklamační protokol" na stránce e - shopu
b. zboží spolu s reklamačním protokolem a kopií faktury zašle na adresu prodávajícího (řádně zabalena, doporučená a pojištěná zásilka)
c. prodávající potvrdí kupujícímu e-mailem příjem zásilky a posoudí oprávněnost reklamace do 2 pracovních dnů po přijetí zásilky, ve složitějších případech nejpozději v zákonné lhůtě
d. o uznání resp. neuznání reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky
11.3. Při uplatnění záručního práva se bude postupovat v pořadí:
a. bezplatná záruční oprava
b. výměna zboží za nový příp. za jiné zboží po dohodě s kupujícím
c. odstoupení od smlouvy
11.4. V případě, že zákazník není spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím, může podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Návrh podá na Slovenskou obchodní inspekci, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk) nebo na jinou příslušnou organizaci zapsanou v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství  Slovenské republiky (www.mhsr.sk).
 
12. Ochrana osobních údajů
 
12.1. Prodávající zachází s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Informační systém osobních údajů internetového obchodu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR pod registračním číslem 201408792.
12.2. Využíváním služeb e-shopu kupující souhlasí s se shromažďováním a používáním jeho osobních údajů a informací za účelem zajištění dodání objednaného zboží a kontaktu se zákazníkem. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Ochrana osobních údajů zákazníků je rozpracovaná v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.
 
13. Závěrečná ustanovení
 
13.1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy SR. V případech, které neupravují tyto OP, se použijí ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 a ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji a Zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.
13.2. Kupující a prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.
13.3. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto OP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
13.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu OP. Pokud se některé ustanovení OP stane neplatným nebo neúčinným, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení OP.
 
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 10.1.2020 a plně nahrazují předchozí Obchodní podmínky. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze